سایزبندی استاندارد لباس کودک (ایرانی)

سایز 30 = 2 ماه تا 2 سال
سایز 35 = 1 سال تا 2 سال
سایز 40 = 2 سال و نیم تا 3 سال و نیم
سایز 45 = 4 سال و 5 سال
سایز 50 = 6 سال و 7 سال
سایز 55 = 8 سال و 9 سال
سایز 60 = 10 سال تا 13 سال
سایز 65 = 13 سال به بالا